Geschiedenis

Oprichting

Toen de onderwijzer Han Prins, oprichter van De Vrienden van de Stichting Stadskern Zwolle, in 1976 een serie foto’s maakte voor een stuk in De Zwolse Courant (onder de naam “Zwolle’s ontgroening”) werkte hij met contrasterende foto’s. Hierop was goed te zien hoe Zwolle er vroeger uitzag, met veel, en vooral ook grote bomen. De vergelijking met de situatie jaren later was dramatisch. Er bleken veel minder bomen en meer kleinschaliger groen dan in de jaren ’70. De foto’s riepen veel verontwaardiging op.

Een jaar eerder al verzorgde de Volksuniversiteit een serie lezingen over bomen met aandacht voor de betekenis van bomen in de stad. Diverse deskundige sprekers maakten duidelijk hoe belangrijk extra zorg en aandacht zijn voor de boombeplanting. De belangstelling voor het onderwerp groeide en de verontwaardiging over het toenmalige beleid leidde tot de oprichting van de Werkgroep Zwolle Groenstad (als tegenhanger van de destijds bij de gemeente Zwolle populaire term Zwolle Groeistad).

In 1982 is de Stichting Zwolle Groenstad officieel opgericht bij notariële akte door de toenmalige bestuursleden B. Groenhuis, H.W.J. Upmeyer en J.A.A. Knol.
De stichting heeft ten doel:

     • Het behoud en het herstel van de beplanting in Zwolle, in het bijzonder van de bomen in en rond de binnenstad op niet gemeentelijk terrein, die beeldbepalend kunnen worden geacht.
     • Het waar nodig nemen van initiatieven ten behoeve van de boombeplanting op gemeentelijke grond.
     • En voorts al hetgeen dat met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

     • Het vergroten van de betrokkenheid van de Zwolse bevolking bij het behoud en het herstel van het bomenbestand d.m.v. gerichte activiteiten en voorlichting zoals publicaties, lezingen en tentoonstellingen.
     • Het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen in het Zwolse Bomenfonds.
     • Het leggen en onderhouden van contacten met personen en instanties die op soortgelijke of aanverwante terreinen werkzaam zijn, ten behoeve van de goede coördinatie.

Sindsdien heeft de Stichting vele activiteiten ontplooid om haar doel te bereiken. Zie hiervoor onze Wapenfeiten.

Wapenfeiten

Wat heeft de Stichting Zwolle Groenstad allemaal bereikt?

Enkele belangrijke wapenfeiten:

  • Op velerlei momenten en bij veel projecten heeft Zwolle Groenstad advies gegeven en daarmee invloed gehad op de besluitvorming, o.a. bij:
   – renovatie Park Eekhout
   – groen in de nieuwe wijk Stadshagen
   – groen in de Spoolderenk (strook langs de A28)
   – revitalisering van de Marslanden
   – het planten van bomen in de (toen nog) kale Kervelweg in Westenholte.
  • Bij het aantreden van een nieuwe burgemeester wordt hem steeds een boom aangeboden, die officieel wordt geplant.
  • Leilindes en andere bomen zouden verdwijnen bij de renovatie van het Winkelcentrum Aalanden. Zwolle Groenstad heeft hierover geprocedeerd tegen de gemeente Zwolle en heeft gewonnen! De bomen zijn herplant in het wijkcentrum.
  • Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2001 heeft Zwolle Groenstad aan alle Zwolse basisscholen een boom aangeboden. Op 55 schoolpleinen is een boom geplant, samen met de kinderen.
  • Van maart t/m november 2001 verscheen in De Peperbus een reeks van 34 artikelen onder de titel Een Boom Opzetten. Daarin werd een inventarisatie met wekelijkse afleveringen gemaakt van de stand van zaken van het particulier groen in Zwolle.
  • Van 1998 tot 2009 zijn er een tiental geboorte- en herdenkingsbomen geplant in het Vegtlusterbos.
  • In 1995 werd de eerste laan van 102 herdenkingsbomen geplant in het kader van ‘Zwolle beter met bos’ in de uitbreiding van het bos bij Zandhove, dit samen met o.a. de woningbouwvereniging AZCW, die 80 jaar bestond.
  • In 1980 vierde Zwolle haar 750-jarig bestaan als stad. Ter gelegenheid daarvan en ook van de Nationale Boomfeestdag met de start in Zwolle, werd op initiatief van Zwolle Groenstad een begin gemaakt met het Spoolderbos bij het Engelse Werk. Zwolse burgers konden een boom planten/adopteren. Hier zijn ook de eerste geboortebomen geplant. H.M. Koningin Beatrix was erbij aanwezig.
  • Herplant Strick van Linschotenlaan, samen met de bewoners.
  • In 1979 werden platanen geplant langs de Westerlaan samen met Sinterklaas en de bewoners.
  • Actie ‘De Beuk er in’. De Rijksdienst IJsselmeerpolders schonk ons een groot aantal jonge beuken, die door bestuursleden zelf zijn uitgegraven en vervolgens aan de Zwolse bevolking ter beschikking zijn gesteld, o.a. aan de bewoners bij het renovatieproject Kamperpoort.
  • Spoolderbos
   Een hoogtepunt in onze voorgeschiedenis is de totstandkoming in 1980 van het Spoolderbos. Een initiatief van Zwolle Groenstad ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag en het 750-jarig bestaan van de stad Zwolle. Het Spoolderbos fungeert als blijvend geschenk van de burgerij aan de stad Zwolle. Enkele duizenden schoolkinderen en honderden personen, groepen, wijken en bedrijven hebben hun eigen bomen en lanen mogen planten. Het resultaat is nog steeds te bewonderen en te ervaren: een mooi bos, dat met zijn kronkelende paden prachtig aansluit op het klassieke Engelse Werk.